Algemene voorwaarden

Algemeen
Artikel 1: definities
Artikel 2: offertes
Artikel 3: tarieven
Artikel 4: facturering en betaling
Artikel 5: wijzigingen, verzetten en annulering
Artikel 6: overmacht
Artikel 7: geheimhouding
Artikel 8: geen derdenbeding
Artikel 8: geen derdenbeding
Artikel 9: ontoelaatbare discriminatie
Artikel 10: concurrentiebeding
Artikel 11: veiligheid werknemers/verzekeringen
Artikel 12: opschorting en ontbinding, weigering
Artikel 13: overmacht
Artikel 14: aansprakelijkheid

Artikel 1: definities
Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan: The Hospitality Service Group t.h.o.d.n. Best Hostess gevestigd in Abcoude, Zilverschoon 109, 1391 XS en kantoorhoudende aan de Hollandse Kade 21, 1391 JD te Abcoude. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Medewerker (m/v): ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van Best Hostess werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers. Opdrachtgever: ieder natuurlijk – of rechtspersoon, die een project door Best Hostess laat uitvoeren of die door tussenkomst van Best Hostess een medewerker (m/v) inhuurt.
Offerte: een schriftelijk, zakelijk, maar vrijblijvend aanbod van Best Hostess waarmee Best Hostess tot “zaken doen” hoopt te komen met een potentiële opdrachtgever. Werkzaamheden: hospitality services voor evenementen, congressen, receptiediensten, beurzen, bedrijfsfeesten en andere vormen van commerciële dienstverlening.

Artikel 2: offertes
2.1. Alle Offertes van Best Hostess zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Best Hostess komt alleen dan tot stand wanneer Best Hostess een schriftelijke Opdrachtbevestiging ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever
en deze (door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekende) opdrachtbevestiging tijdig (uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvangs- c.q. instructiedatum) is ontvangen door Best Hostess. De overeenkomst wordt uitsluitend gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de getekende Opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk na het sluiten van de Overeenkomst anders tussen Partijen is overeengekomen. Meer werkzaamheden, te verrichten op verzoek van de Opdrachtgever en welke geen deel van de Overeenkomst uitmaken, zullen door Best Hostess afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2.2 Best Hostess is geen enkele wijze gebonden aan Offertes waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij
het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wijze waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door Best Hostess bepaald. Best Hostess heeft het recht om indien dat door Best Hostess noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te
doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 3: tarieven
3.1. Indien zich tussen het tijdstip van de prijsopgave c.q. Offerte en het moment waarop de uit hoofde van
een overeenkomst te verrichten werkzaamheden zijn geëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Best Hostess zich het recht voor deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening
te brengen.
3.2 Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht. Reiskosten zijn gebaseerd op 2eklas openbaar vervoer of € 0,28 per gereden km.
3.3 Alle door Best Hostess gemaakte “bijkomende kosten” inzake de door haar verleende werkzaamheden, worden integraal aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Best Hostess hanteert een minimale werktijd van
4 uur per hostess/host per dag. Meer werkuren zullen altijd in rekening worden gebracht en dienen overlegd te worden met Best Hostess. Wanneer de Opdrachtgever besluit kortere werktijden te hanteren zullen de gecontracteerde uren in rekening worden gebracht. Per werkdag van 8 uur is er recht op een uur pauze. Pauzes worden te allen tijde doorberekend.

Artikel 4: facturering en betaling
4.1. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Best Hostess binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door Best Hostess aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Bezwaren tegen de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
4.2 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten, daaronder Indien komt vast
te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten, daaronder mede begrepen de onderzoeks- en juridische kosten, geheel voor rekening van de Opdrachtgever.
4.3 Bij offertes boven de € 2.500,- en bij buitenlandse opdrachtgevers vragen wij een aanbetaling van 50% te voldoen uiterlijk zeven dagen voor aanvang van het evenement.

Artikel 5: wijzigingen, verzetten en annulering
5.1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert en/of wijzigt, zal de Opdrachtgever aan Best Hostess de door Best Hostess gemaakte kosten vergoeden, onverminderd het recht van Best Hostess om eventuele (vervangende c.q. aanvullende) schade te vorderen.

Artikel 6: overmacht
6.1. Best Hostess is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan; elke van de wil van Best Hostess onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surséance van betaling of faillissement van de door Best Hostess ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Best Hostess of van diens leveranciers.

Artikel 7: geheimhouding
7.1. Tenzij enige wetsbepaling uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn Opdrachtgever en Best Hostess verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit enige bron hebben verkregen en waarvan zij weten of redelijkerwijs moeten weten dat dit vertrouwelijke informatie betreft.
7.2. Best Hostess is evenwel te allen tijde gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiele) klanten van Best Hostess en slechts ter indicatie van de ervaring van Best Hostess.

Artikel 8: geen derdenbeding
De uitvoering van verstrekte opdrachten door Best Hostess geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.

Artikel 9: ontoelaatbare discriminatie
9.1. De in te zetten Medewerkers (m/v) wordt/worden gekozen aan de hand van Best Hostess bekende hoedanigheden en vaardigheden van de beschikbare Medewerkers (m/v) enerzijds en van de door de opdrachtgever aan Best Hostess verstrekte inlichtingen betreffende op te dragen werkzaamheden anderzijds. Best Hostess is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die de werkzaamheden zullen uitvoeren. Fulltime en part time medewerkers in overleg met opdrachtgever
9.2. Ter voorkoming van het maken van een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht of ras en/of welke grond dan ook, zullen geen irrelevante functie eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden door de opdrachtgevers (kunnen) worden gesteld, noch zullen deze door Best Hostess worden gehonoreerd. Best Hostess is geheel vrij in de beoordeling hiervan.
9.3. Best Hostess ziet erop toe dat alle medewerkers (m/v) er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan haar medewerkers (m/v) part time medewerkers en full time medewerkers.

Artikel 10: concurrentiebeding
10.1.a. indien en voor zover door de medewerker nog geen 1000 werkuren via Best Hostess voor de Opdrachtgever zijn verricht: het verschil tussen de omzet van de daadwerkelijk gewerkte uren en de omzet van de in artikel 8.1 vermelde 1000 werkuren; en
b. € 2.350,- ex btw uit hoofde van werving- en selectiefee; en
c. € 454,- boete voor iedere dag dat een overtreding voortduurt.

Artikel 11: veiligheid werknemers/verzekeringen
11.1. De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door Best Hostess ingeschakelde medewerker(s) (m/v) part time en fulltime medewerkers zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden verwacht mag worden.
11.2. Indien de onder artikel 9.1. genoemde verplichting niet is c.q. wordt nagekomen door de Opdrachtgever, dan is deze gehouden alle schade te voldoen (waaronder in ieder geval de schade van Best Hostess, van de Medewerkers(s) (m/v) en/of van derden). De Opdrachtgever vrijwaart Best Hostess voor alle aanspraken ter zake.
11.3. Opdrachtgever vrijwaart Best Hostess te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW.
11.4. De Opdrachtgever draagt voor eigen risico zorg voor het afsluiten van de in het kader van de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten aanzien van de medewerker(s) (m/v) full time medewerkers en part time medewerkers van Best Hostess en/of derden en /of de te gebruiken zaken, waarbij de Opdrachtgever ervoor zorg draagt dat de medewerker(s) (m/v) full time medewerkers en part time medewerkers van Best Hostess en/of derden en/of de te gebruiken zaken in de betrokken verzekeringspolissen worden meeverzekerd. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Best Hostess bewijzen en/of andere door Best Hostess verlangde stukken/informatie aan Best Hostess en/of aan een door Best Hostess aan te wijzen derde overhandigen.

Artikel 12: opschorting en ontbinding, weigering
12.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht is Best Hostess gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste 1 maand op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige (schade)vergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Best Hostess bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.
12.2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens het eerste lid is Best Hostess gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de Overeenkomst door haar gemaakte en nog te maken kosten (t.a.v. onder meer gereserveerde diensten en goederen).
12.3. Best Hostess kan de overeenkomst, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is, terstond (geheel of gedeeltelijk) ontbinden of de uitvoering daarvan voor ten hoogste zes maanden opschorten – zulks ter vrije beoordeling van Best Hostess – indien: a. de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of een daarmee samenhangende overeenkomst; b. Best Hostess het vermoeden heeft van verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens Best Hostess zal kunnen nakomen; c. de Opdrachtgever in surséance van betaling en/of in staat van faillissement verkeert; d. indien (de onderneming van) de Opdrachtgever feitelijk wordt stilgelegd en/of wordt beëindigd (waaronder liquidatie en/of overlijden wordt begrepen); en/of e. De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld en/of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem en/of haar bestuurder van toepassing wordt gesteld; Best Hostess zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van enige (schade)vergoeding. Best Hostess behoudt ten allen tijde het recht nakoming en/of (schade)vergoeding te verlangen. Indien Best Hostess nog uit andere hoofde te vorderen zou hebben van de Opdrachtgever, is/zijn c.q. wordt/worden deze vordering(en) eveneens terstond en ineens opeisbaar.
12.4. In geval van opschorting krachtens artikel 12.3 wordt al hetgeen Best Hostess te vorderen heeft van de Opdrachtgever (waaronder de Projectprijs) onmiddellijk opeisbaar.
12.5. In geval van ontbinding krachtens artikel 12.3. wordt al hetgeen Best Hostess te vorderen heeft van de Opdrachtgever (waaronder de Projectprijs) – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar
12.6. Best Hostess behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard en/of bevestigd.
12.7. Best Hostess heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam en/of met de belangen van Best Hostess te weigeren of te beëindigen. Best Hostess heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten. Best Hostess is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de actie. De opdrachtgever vrijwaart Best Hostess ter zake voor eventuele aanspraken van derden.
12.8. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij, inclusief kopieën en andere afgeleiden daarvan, onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 13: overmacht
13.1. Best Hostess is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan; elke van de wil van Best Hostess onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surséance van betaling of faillissement van de door Best Hostess ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Best Hostess of van diens leveranciers. Van overmacht is tevens sprake indien door Best Hostess ingehuurde derden een beroep op overmacht toekomen.
13.2. Best Hostess zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft Best Hostess het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Best Hostess zal steeds met Opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.
13.3. Indien een der partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die Overeenkomst te voldoen is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 14: aansprakelijkheid
14.1. Best Hostess is niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Best Hostess 14.2. De Opdrachtgever is gehouden zich bij, of onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden, te verzekeren of de medewerker(s) (m/v) part time medewerkers en fulltime medewerkers aan de verwachtingen van de Opdrachtgever voldoen. Best Hostess aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot (direct of indirect) schade geleden door de Opdrachtgever, indien bij plaatsing van de medewerker(s) (m/v) fulltime medewerkers en part time medewerkers niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijkt te zijn voldaan.
14.3. Indien één of meerdere Medewerkers (m/v) fulltime medewerkers of part time medewerkers zich niet gedragen naar of voldoen aan de wensen van de Opdrachtgever, welke de opdrachtgever in het kader van het project redelijkerwijs mag verwachten en ook vooraf uitvoerig heeft besproken met Best Hostess, dient de opdrachtgever Best Hostess daarover onverwijld, althans binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden, in kennis te stellen. De Opdrachtgever is in dat geval slechts gehouden aan Best Hostess te betalen de aan de medewerker(s) (m/v) verschuldigde beloningen vermeerderd met het werkgeversaandeel c.q. premies. Best Hostess is niet aansprakelijk voor de geplaatste medewerker(s) (m/v) die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde verwachtingen, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van Best Hostess bij de selectie van de geplaatste medewerker(s) (m/v).
14.4. Best Hostess is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van (al dan niet door Best Hostess ingeschakelde) derden. Best Hostess is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden namens Best Hostess.
14.5. Best Hostess draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
14.6. Evenmin is Best Hostess aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.
14.7. De Opdrachtgever vrijwaart Best Hostess voor vorderingen van derden (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – door Best Hostess ingeschakelde c.q. betrokken medewerker(s) (m/v)) wegens schade die door toedoen of nalaten van de Opdrachtgever veroorzaakt is, bijvoorbeeld doordat de Opdrachtgever aan Best Hostess onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
14.8. Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de medewerker(s) (m/v) van Best Hostess kan Best Hostess niet aansprakelijk worden gesteld. Best Hostess zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk voor vervanging trachten te zorgen.
14.9. Best Hostess niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die medewerkers (m/v) van Best Hostess hebben gedaan jegens de Opdrachtgever.
14.10. Indien en voor zover Best Hostess aansprakelijk zou zijn op grond van het in dit artikel vermelde, dan is de aansprakelijkheid van Best Hostess in alle gevallen beperkt tot 25% van het betreffende factuurbedrag.
14.11. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan Best Hostess worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op enige (schade)vergoeding vervalt.
14.12. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Best Hostess voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden (waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot- medewerker(s)) die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.