Algemene voorwaarden

Algemeen
Artikel 1: definities
Artikel 2: offertes
Artikel 3: tarieven
Artikel 4: facturering en betaling
Artikel 5: wijzigingen, verzetten en annulering
Artikel 6: overmacht
Artikel 7: geheimhouding
Artikel 8: geen derdenbeding

Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: offertes

2.1. Alle Offertes van Best Hostess zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Best Hostess komt alleen dan tot stand wanneer Best Hostess een schriftelijke Opdrachtbevestiging ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever en deze (door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekende) opdrachtbevestiging tijdig (uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvangs- c.q. instructiedatum) is ontvangen door best Hostess. De overeenkomst wordt uitsluitend gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de getekende Opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk na het sluiten van de Overeenkomst anders tussen Partijen is overeengekomen. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de Opdrachtgever en welke geen deel van de Overeenkomst uitmaken, zullen door Best Hostess afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 2.2 Best Hostess is geen enkele wijze gebonden aan Offertes waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wijze waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door Best Hostess bepaald. Best Hostess heeft het recht om indien dat door Best Hostess noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 3: tarieven

3.1. Indien zich tussen het tijdstip van de prijsopgave c.q. Offerte en het moment waarop de uit hoofde van een overeenkomst te verrichten werkzaamheden zijn geëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden, bijvoorbeeld tengevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Best Hostess zich het recht voor deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 3.2 Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht. 3.3 Alle door best Hostess gemaakte “bijkomende kosten” inzake de door haar verleende werkzaamheden, worden integraal aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 4: facturering en betaling

4.1. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Best Hostess binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door Best Hostess aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Bezwaren tegen de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.4.2 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten, daaronder mede begrepen de onderzoeks- en juridische kosten, geheel voor rekening van de Opdrachtgever. 4.3. Best Hostess heeft het recht om een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient binnen de daarop vermelde termijn voor aanvang van het project op de door Best Hostess aangegeven rekening voldaan te zijn. 4.4. Best Hostess heeft het recht om, indien een Opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt binnen de gestelde termijn, de Overeenkomst niet (verder) uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen.

Artikel 5: wijzigingen, verzetten en annulering

5.1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert en/of wijzigt, zal de Opdrachtgever aan Best Hostess de door Best Hostess gemaakte kosten vergoeden, onverminderd het recht van Best Hostess om eventuele (vervangende c.q. aanvullende) schade te vorderen.

Artikel 6: overmacht

6.1. Best Hostess is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan; elke van de wil van best Hostess onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surséance van betaling of faillissement van de door Best Hostess ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Best Hostess of van diens leveranciers.

Artikel 7: geheimhouding
7.1. Tenzij enige wetsbepaling uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn Opdrachtgever en Best Hostess verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit enige bron hebben verkregen en waarvan zij weten of redelijkerwijs moeten weten dat dit vertrouwelijke informatie betreft.
7.2. Best Hostess is evenwel te allen tijde gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiele) klanten van Best Hostess en slechts ter indicatie van de ervaring van Best Hostess.

Artikel 8: geen derdenbeding
De uitvoering van verstrekte opdrachten door Best Hostess geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.


Best Hostess | Zilverschoon 109 | 1391XS Abcoude| The Netherlands T +31 (0) 621407211